کلبه معرق http://kolbemoaragh.mihanblog.com 2020-08-05T20:14:38+01:00 text/html 2015-01-06T05:15:18+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی تابلو ان یکاد2 http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/43 سلام<br>بعد از مدتها این کار جدیدمه.چوب نارنج و زیر کار گردو<br><br><img src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/moaragh khat/pic/enyakad2.jpg" alt="تابلو ان یکاد 2" align="bottom" border="0" height="588" hspace="0" vspace="0" width="492"><br> text/html 2013-10-03T12:09:46+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی تابلو ان یکاد معرق مس http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/42 <br>سلام<br>این کار از ام دی اف با روکش مس درست شده و زیر کار رنگ آمیزی شده و سطح کار با کیلر پوشانده شده.<br><br><br><br><img src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/moaragh khat/pic/enyakad%20mes.jpg" alt="تابلو ان یکاد معرق مس" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br> text/html 2013-07-18T13:55:05+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی جا سوئیچی حروف http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/41 سلام<br>یک کار جالب که میشه روی مواد مختلف کار کرد.من این طرح رو روی چوب و طلق های رنگی کار کردم.<br>طرح این کار رو هم گذاشتم.<br><br><img src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/moshabak 3 bodi/pic/jasoichi%20horof.jpg" alt="جاسوئیچی حروف" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbemoaragh.persiangig.com/moshabak%203%20bodi/tarh/jasoichi%20horof.zip" target="_blank" title=""><img src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg" alt="" height="34" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="138"></a><br><br><br> text/html 2013-05-18T04:45:20+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی تابلو معرق خط علی (ع) و فاطمه(س) http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/40 <img src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/moaragh khat/pic/1%20%28271%29.JPG" alt="تابلو معرق علی و فاطمه" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2013-04-13T18:32:07+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی جعبه مشبک 1 http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/39 <img style="width: 591px; height: 409px;" src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/moshabak%203%20bodi/pic/jabe%20moshabak%201.jpg" alt="جعبه مشبک" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"><br><br><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbemoaragh.persiangig.com/moshabak%203%20bodi/tarh/jabe%20moshabak%201.zip" target="_blank" title="جعبه مشبک 1"><img style="width: 134px; height: 33px;" src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></a><br> text/html 2013-02-01T17:24:18+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی تابلو معرق خط بسم ا... (5) http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/38 <img src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/moaragh%20khat/pic/besmela5.jpg" alt="تابلو معرق بسم ا... 5" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbemoaragh.persiangig.com/moaragh%20khat/tarh/besmela5.zip" target="_blank" title="دانلود طرح تابلو معرق خط"><img style="width: 110px; height: 27px;" src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br> text/html 2012-12-25T07:36:44+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی تابلوی معرق خط بسم ا...(4) http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/37 سلام<br>ابعاد این تابلو 15*35 و زیر کار ام دی اف رنگ آمیزی شده است.<br><br><img src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/moaragh%20khat/pic/besmela%204.jpg" alt="تابلو معرق خط بسم ا... 4" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbemoaragh.persiangig.com/moaragh%20khat/tarh/besmela%204.zip" target="_blank" title="تابلو معرق بسم ا... 4"><img style="width: 118px; height: 29px;" src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br> text/html 2012-11-28T14:25:01+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی تابلو معرق شعر+طرح http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/36 سلام<br>این تابلو به ابعاد 16*40 سانتی متر با زیر کاری از ام دی اف که با روکش گردو پوشانده شده ،طرح خط از چوب نارنج و دور کار از چوب توت استفاده شده و سطح کار <br>با نیم پلی استر پوشش داده شده.<br><img style="width: 322px; height: 633px;" src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/moaragh%20khat/pic/sheer.zemestan.jpg" alt="تابلو معرق خط شعر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbemoaragh.persiangig.com/moaragh%20khat/tarh/sheer.zemestan.zip" target="_blank" title="دانلود طرح تابلو معرق خط"><img style="width: 138px; height: 34px;" src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg" alt="دانلود" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br> text/html 2012-10-25T09:31:04+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی تابلو معرق خط سوره مبارکه حمد به همراه دانلود طرح http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/35 سلام<br>این تابلو به ابعاد 45*30 سانتی متر،با چوب سرخدار و بر روی زیر کاری از جنس سه لایی کار شده و سطح کار با نیم پلی استر پوشانده شده است.<br><br><img src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/moaragh%20khat/pic/sore%20hamd%20shekaste.jpg" alt="تابلو معرق خط سوره حمد" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbemoaragh.persiangig.com/moaragh%20khat/tarh/sore%20hamd%20shekaste.zip" target="_blank" title=""><img style="width: 146px; height: 36px;" src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg" alt="دانلود" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> text/html 2012-09-23T13:00:27+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی تابلو بسم ا... (3) به همراه طرح http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/34 <img style="width: 347px; height: 413px;" src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/besmela3.jpg" alt="تابلو بسم ا...3" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbemoaragh.persiangig.com/tarh/besmela3.rar" target="_blank" title=""><img style="width: 134px; height: 33px;" src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br> text/html 2012-08-23T12:53:01+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی تابلو خطی بسم ا... (2)به همراه طرح http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/33 این طرح هم با چوب معرق و بر روی زیر کار mdf رنگ آمیزی شده کار شده.<br><br>برای دانلود طرح کلیک کنید:&nbsp; <a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbemoaragh.persiangig.com/tarh/besmela2.zip" target="_blank" title=""><img style="width: 126px; height: 31px;" src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN" vspace="0"></a><br><br><img style="width: 472px; height: 240px;" src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/besmela2.jpg" alt="تابلو بسم ا... (2)" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2012-07-27T08:03:11+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی تابلو صلوات+طرح http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/17 این کار رو یه مدت قبل انجام دادم یه کمی هم با مغار روش کار شده،زیرکار هم از جنس&nbsp; ام دی اف انتخاب شده.<br><br>برای دانلود طرح کلیک کنید:<a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbemoaragh.persiangig.com/tarh/salavat1.zip" target="_blank" title=""><img style="width: 142px; height: 35px;" src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg" alt="تابلو صلوات1" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN" vspace="0"></a><br><br><img src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/salavat1.jpg" alt="تابلو صلوات" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br> text/html 2012-07-08T13:05:00+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی تابلو خطی بسم ا... کوفی به همراه دانلود طرح http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/16 <img src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/besmela1.jpg" alt="تابلو بسم ا..." align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>برای دانلود طرح&nbsp; کلیک کنید:<br><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://kolbemoaragh.persiangig.com/tarh/besmela%20kofi.zip" target="_blank" title=""><img style="width: 148px; height: 38px;" src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> text/html 2012-06-28T19:24:10+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی دستگاه cnc http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/15 سلام<br>دیدن این کلیپ برای خودم خیلی جالب بود.امیدوارم شما هم خوشتون بیاد.<br><br>[http://www.aparat.com/v/4c20e169842695f74686aaf2ecaef843241880] text/html 2012-05-27T11:58:56+01:00 kolbemoaragh.mihanblog.com مهدی ماشین چوبی مشبک http://kolbemoaragh.mihanblog.com/post/14 سلام<br>یک نمونه کارحجمی که برای تازه کارها خصوصا در سنین پایین بسیار جذابه ،این کار بر روی mdf سه میلی متری<br>بدون روکش کار شده شما میتونید بر روی سه لایی کار رو انجام بدید و به سلیقه خودتون رنگ آمیزی کنید.<br>برای دانلود طرح این کار کلیک کنید:<br>&nbsp;<a href="http://kolbemoaragh.persiangig.com/tarh/mashin%20moshabak.zip" target="_blank" title=""><img style="width: 142px; height: 35px;" src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg" alt="دانلود" align="bottom" border="NaN" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><img src="http://kolbemoaragh.persiangig.com/image/mashin%20moshabak.jpg" alt="ماشین چوبی مشبک" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>